+8

Flutter: Chinh phục RxDart trong 3 nốt nhạc

Share
  • 4395 9
 Published at Aug 30th, 2020 6:29 a.m. 4395 9 0 3
  • 4395 9

Mình viết series này với mục đích chia sẻ kiến thức về RxDart trong Flutter. Vì nó có liên quan đến các kiến thức về lập trình bất đồng bộ như Stream nên mình quyết định sẽ đi từ gốc cho đến ngọn 😄

Series này sẽ gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Stream, các khái niệm liên quan đến Stream như Stream Controller, Subscription,... Bởi vì hiểu được Stream thì mới có thể hiểu được RxDart. Nếu bạn đã hiểu các khái niệm về Stream mời bạn tiến thẳng đến phần 2: RxDart.

Phần 2: RxDart (cần kiến thức về Stream trong phần 1)

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.