Published at thg 1 30, 2023 8:29 SA 418 5 0 6
  • 418 5

Java Core Basics là một phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm các kiến thức cơ bản về cú pháp, kiểu dữ liệu, biến, toán tử, điều khiển luồng, hàm, lớp và đối tượng.

Các kiến thức trong Java Core Basics là cơ sở cho việc phát triển các ứng dụng Java. Nó giúp người lập trình hiểu được cách sử dụng các cấu trúc cơ bản trong Java để xây dựng các ứng dụng đơn giản.

Các kiến thức trong Java Core Basics bao gồm:

  • Cú pháp Java
  • Kiểu dữ liệu và biến
  • Toán tử và biểu thức
  • Điều khiển luồng (if-else, switch, vòng lặp)
  • Mảng
  • Hàm và phương thức
  • Lớp và đối tượng

Các kiến thức này là rất quan trọng và cần thiết để có thể đi sâu vào các chủ đề nâng cao hơn trong Java.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.