0

CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition T

share
  • 3 0
  • Report
Published at Oct 22nd, 2:11 PM 3 0 1 2
  • 3 0
  • Report

Series này mình dịch từ những bài notes trong khóa học CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition.

share

COMMENTS


No Naem@Naem
Thursday, 8:14 AM

Part1 kia là dịch từ notes nào nhỉ, khóa này mình nhớ là dành chủ yếu cho computer vision mà ?