0

CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition T

Share
  • 12 0
Published at Oct 22nd, 2018 2:11 PM 12 0 1 2
  • 12 0

Series này mình dịch từ những bài notes trong khóa học CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition.

Share

COMMENTS


No Naem@Naem
Nov 15th, 2018 8:14 AM

Part1 kia là dịch từ notes nào nhỉ, khóa này mình nhớ là dành chủ yếu cho computer vision mà ?