+5

Có một nỗi sợ mang tên "DateTime"

Share
  • 465 11
 Published at thg 8 29, 2021 8:29 SA 465 11 0 2
  • 465 11

Series này sẽ phân tích toàn bộ vấn đề liên quan đến việc xử lý - thiết kế - lưu trữ ngày giờ trong hệ thống có chứa timezone.

Ngôn ngữ lập trình được dùng là Java. Tuy nhiên, sự phân tích đến từ những khái niệm tổng quát, do đó những developer của ngôn ngữ khác vẫn có thể tham khảo.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.