0

Lập trình hướng đối tượng với PHP

Share
  • 250 2
  Published at Feb 28th, 2018 6:11 AM 250 2 0 2
  • 250 2

Mở đầu

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP - object-oriented programming) là một kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. Nếu như trước kia là các kiểu lập trình hướng thủ tục, hướng module,.. thì giờ đây thế giới đang ưu về sử dụng hướng đối tượng.Nếu như trước đây chúng ta lập trình với hướng thủ tục thì sẽ chia thành các hàm để xử lý, thì giờ đây khi sử dụng hướng đối tượng thì chúng ta sẽ chia ra thành các đối tượng để xử lý.

Bài viết dưới đây sẽ tập trung giải đáp các vấn đề sau:

  • Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như thế nào trong PHP.
  • Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface.
  • Thế nào là một hàm static. Phân biệt cách dùng từ khoá static::method() với self::method().
  • Thế nào là Trait.
  • Thế nào là Namespaces.
Share