0

Game Theory trong lập trình thi đấu

Share
  • 97 3
 Published at Mar 31st, 2022 8:23 a.m. 97 3 0 5
  • 97 3

7.1. Giới thiệu về game theory trong lập trình thi đấu (phần 1) 7.2. Giới thiệu về game theory trong lập trình thi đấu (phần 2) 7.3. Giới thiệu về game theory trong lập trình thi đấu (phần 3) 7.4. Giới thiệu về game theory trong lập trình thi đấu (phần 4) 7.5. Zero-sum games với hữu hạn hai người (phần 1) 7.6. Zero-sum games với hữu hạn hai người (phần 2) 7.7. Trò chơi 2 người hữu hạn (phần 1) 7.8. Trò chơi 2 người hữu hạn (phần 2) 7.9. Trò chơi hữu hạn dạng mở rộng (phần 1) 7.10. Trò chơi hữu hạn dạng mở rộng (phần 2) 7.11. Trò chơi hữu hạn với thông tin không đầy đủ (phần 1) 7.12. Trò chơi hữu hạn với thông tin không đầy đủ (phần 2) 7.13. Trò chơi bất hợp tác dạng mở rộng 7.14. Trò chơi lặp lại 7.15. Trò chơi tiến hóa 7.16. Hợp tác chuyển đổi lợi ích 7.17. Mô hình hợp tác

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.