+1

Mocks không phải là Stubs

Share
  • 101 0
 Published at Jul 21st, 2019 3:50 p.m. 101 0 0 2
  • 101 0

Bài viết được lược dịch từ nguyên bản "Mocks Aren't Stubs" của tác giả Martin Fowler, chỉ ra sự khác nhau giữa mocks và stubs, từ đó trình bày về phong cách kiểm thử hướng mock (mockist TDD) so với kiểm thử truyền thống (classical TDD).

Martin Fowler, Mocks Aren't Stubs, https://martinfowler.com/articles/mocksArentStubs.html

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.