+1

Change Data Capture in SQL Server

Share
  • 69 0
 Published at Jun 25th, 2021 5:02 a.m. 69 0 0 1
  • 69 0

Series này sẽ giới thiệu về:

  • Khái niệm cơ bản về Change Data Capture trong SQL Server (CDC)
  • Cấu hình và tối ưu CDC
  • Quản trị CDC
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.