0

Những buổi bàn luận nhỏ

Share
  • 3 0
 Anyone with the link - Last edited Nov 11th, 2021 10:37 AM 3 0 0 1
  • 3 0

Đây là những buổi bàn luận nhỏ về những vấn đề tech, principle, pattern. Lưu ý, đây không phải tutorial cho nên những phần cơ bản mình sẽ lướt qua, những kiến thức bạn nên có là căn bản lập trình, lập trình hướng, có kiến thức về UML.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.