0

Tôi cá là bạn không biết những điều này -Ruby on rails

Share
  • 37 0
 Anyone with the link - Last edited Oct 16th, 2020 3:49 p.m. 37 0 0 1
  • 37 0

Thực ra tiêu đề đúng phải là : "Tôi đã từng bất ngờ khi biết những điều này" nhưng viết vậy ai mà vào xem bài viết của mình chứ :😅😅😅

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.