0

[JAVA] Cùng lục lọi, soi mói về java

Share
  • 292 0
 Published at Jan 3rd, 2019 2:13 a.m. 292 0 0 2
  • 292 0

Hello world, chương trình đầu tiên mà hầu như mọi lập trình viên đều được biết đến khi tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Chỉ bằng vài câu lệnh để print ra màn hình một dong "Hello world". với ngôn ngữ java thì phải làm như thế nào?. Mình cũng đang thắc mắc đây, cùng tìm hiểu nhé 😃

Mình là một font-end dev, chưa biết gì hết về cái ngôn ngữ có tên là java! trong seris này tôi sẽ cố gắng tìm hiểu lại từ đâu, mọi người cùng học với mình nhé.

---Kso---

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.