0

Kỹ thuật AJAX trong Javascript

Share
  • 305 0
 Published at Mar 1st, 2019 9:41 AM 305 0 0 1
  • 305 0

AJAX là viết tắt của Asynchronous Javascript and XML.

Đây là một kỹ thuật trong Javascript, được dùng để cập nhật lại dữ liệu, giao diện một phần trên trang web mà không cần tải lại toàn bộ trang.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.