0

Tìm hiểu về AWS (Amazon Web Services)

Share
  • 292 1
 Published at thg 4 14, 2021 8:29 SA 292 1 0 6
  • 292 1

Đây là series về AWS. Series này dành cho những người đi từ con số 0 về AWS (giống như mình 😄). Mình sẽ bắt đầu từ việc giới thiệu chung về AWS cũng như các khái niệm của nó, rồi sau đó sẽ đi sâu vào từng phần.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.