0

Functional Programming in kolin

Share
  • 43 1
 Published at Apr 18th, 3:05 AM 43 1 0 1
  • 43 1

Trong phần đầu tiên của loạt bài này, mình sẽ bắt đầu bằng cách cho bạn biết về một trong những khái niệm sơ khai và quan trọng nhất trong lập trình hướng chức năng (FP) sau đó sẽ chuyển sang nói về FP trong ngôn ngữ Kotlin 😃 FP đã làm cho việc lập trình trở nên thú vị hơn rất nhiều đối với mình. Nếu bạn đã lập trình được một thời gian nhưng vẫn chưa thử lập trình chức năng trước đây, thì loạt bài này có thể sẽ thay đổi suy nghỉ của bạn. 😍😘

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.