0

Xây dựng ứng dụng không server với React Native và AWS

Share
  • 106 3
 Published at Nov 8th, 2019 2:43 a.m. 106 3 0 2
  • 106 3

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xây dựng ứng dụng React Native với các chức năng liên quan đến server mà không cần code một dòng server nào.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.