0

WordPress Tutorial

Share
  • 135 1
 Published at thg 10 3, 2019 4:05 SA 135 1 0 1
  • 135 1

WordPress là một Hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở (CMS), cho phép người dùng xây dựng các trang web và blog động. WordPress là hệ thống blog phổ biến nhất trên web và cho phép cập nhật, tùy chỉnh và quản lý trang web từ CMS và các thành phần phụ trợ. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về WordPress giúp bạn có thể tạo trang web một cách dễ dàng. Hướng dẫn được chia thành các phần khác nhau để thuận tiện. Mỗi phần này chứa các chủ đề liên quan với ảnh chụp màn hình giải thích màn hình quản trị viên WordPress.

Yêu cầu: Hướng dẫn dành cho những người có kiến thức cơ bản về HTML và CSS và có mong muốn phát triển trang web. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ thấy mình có trình độ chuyên môn vừa phải trong việc phát triển trang web hoặc blog bằng WordPress.

Điều kiện tiên quyết Trước khi bạn bắt đầu với hướng dẫn này, chúng tôi giả định rằng bạn đã biết về những điều cơ bản của HTML và CSS. Nếu bạn không biết về các khái niệm này, thì chúng tôi khuyên bạn nên xem qua hướng dẫn ngắn của chúng tôi về HTML và CSS.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.