0

CFNetwork Guide

Share
  • 39 0
 Published at Jun 9th, 2018 3:28 PM 39 0 0 1
  • 39 0

CFNetwork là một framework nằm trong các Core Service framework, nó cung cấp một thư viện các lớp trừu tượng hóa cho các network protocol. Các lớp trừu tượng hóa này làm cho việc thực thi các tác vụ mạng trở nên dễ dàng hơn như:

  • Làm việc với BSD sockets.
  • Tạo các kết nối mã hóa sử dụng SSL hoặc TLS
  • Phân giải DNS host.
  • Làm việc với HTTP, authenticating các HTTP và HTTPS server.
  • Làm việc với các FTP server.
  • Publishing, resolving và browsing các Bonjour service.

Series này hướng tới các developer muốn sử dụng các network protocol trong app của mình. Để hiểu toàn bộ series, bạn đọc nên có nền tảng kiến thức về các khái niệm trong network programming như BSD socket, stream và HTTP protocol. Thêm vào đó, bạn đọc cũng nên biết tới các khái niệm trong OS X programming bao gồm run loop.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.