0

Spring Boot cơ bản

Share
  • 169 0
 Published at Aug 19th, 2022 7:01 a.m. 169 0 0 1
  • 169 0

Spring Boot được phát triển dựa trên Spring Framework, nó giảm bớt các cấu hình trong ứng dụng, tích hợp tự động, giúp developer chỉ tập trung vào việc phát triển business logic cho ứng dụng, đó là lý do Spring Boot lại trở nên được yêu thích.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.