+1

Chuyện tình Spring và JMS

Share
  • 442 2
 Published at Aug 22nd, 2018 2:38 p.m. 442 2 0 2
  • 442 2

Spring là một framework đình đám

JMS là một API được dùng để giao tiếp (gửi nhận tin nhắn) giữa các máy tính trong mạng

Spring và JMS có làm nên một cuộc tình đẹp...!

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.