Asked Dec 20th, 2021 10:53 a.m. 206 0 2
 • 206 0 2
0

[PHP] Xử lý chuỗi tiếng nhật. Tìm kiếm với từ Hira (ころな) thực hiện hightlight từ Katakana (コロナ) của đoạn văn :(

Share
 • 206 0 2

Em chào mn, Đợt này em phải thao tác với chuỗi nhật mà hoa mắt quá 😦 Em đang thực hiện đoạn code này mà không nhận, có cao nhân nào giúp em phát! Em cảm ơn ạ.

class SearchResultHighlighter
{
  //------------------------------------------------------------------------------------------
  public $term_to_highlight;
  protected $term_len;
  protected static $transliterator = null;

  //------------------------------------------------------------------------------------------
  public function __construct(
    $term_to_highlight,   // must be an already transliterated search term (ASCII only)
    $transliterator_rules  // rules passed to Transliterator::createFromRules
  ) {
    $this->term_to_highlight = $term_to_highlight;
    $this->term_len = mb_strlen($this->term_to_highlight);
    if (self::$transliterator === null) // Transliterator only available PHP >= 5.4.0, PECL intl >= 2.0.0
      self::$transliterator = class_exists('Transliterator') ? Transliterator::createFromRules($transliterator_rules) : null;
  }

  //------------------------------------------------------------------------------------------
  public function highlight(
    $html,       // the HTML in which to highlight all occurrences of $this->term_to_highlight
    $css_class = 'hl'  // the CSS class used to highlight occurrences
  ) {
    if (self::$transliterator === null)
      return $html;

    $result = '';
    $source_len = mb_strlen($html);
    $matched_term_chars = 0;
    $source_match_startpos = 0;
    $source_match_len = 0;
    for ($i = 0; $i < $source_len; $i++) {
      $c = mb_substr($html, $i, 1);
      $c_trans = mb_strtolower(self::$transliterator->transliterate($c));
      $c_trans_len = mb_strlen($c_trans); // note: single transliterated chars can be more than one char, e.g. transliterate('手') yields 'shou'
      if ($c_trans_len <= $this->term_len - $matched_term_chars && $c_trans === mb_substr($this->term_to_highlight, $matched_term_chars, $c_trans_len)) {
        if ($matched_term_chars == 0)
          $source_match_startpos = $i;
        $matched_term_chars += $c_trans_len;
        $source_match_len++;
        if ($matched_term_chars == $this->term_len) {
          $result .= sprintf('<span class="%s">%s</span>', $css_class, mb_substr($html, $source_match_startpos, $source_match_len));
          $matched_term_chars = $source_match_len = 0;
        }
      } else {
        $result .= $source_match_len > 0 ? mb_substr($html, $source_match_startpos, $source_match_len + 1) : $c;
        $matched_term_chars = $source_match_startpos = $source_match_len = 0;
      }
    }
    return $result;
  }
}

$html = '<p>新型コロナの影響を大きく受けているスポーツ界123。新たな変異株が現れる中で先行きは不透明です。声を出して応援できずファンの思いも複雑なままです。でも、こんな時だからこそひいきのチームを支えよう!応援は力になっています。(ネットワーク報道部記者・松本裕樹)</p>';

$transliteration_rules = ':: Hiragana-Katakana;';

$highlighter = new SearchResultHighlighter('ころな', $transliteration_rules);

var_dump($highlighter);
echo $highlighter->highlight($html, 'yellow-bold');

Cảm ơn bác nào đọc hết đoạn code này! ✌️

2 ANSWERS


Answered Dec 21st, 2021 1:22 a.m.
Accepted
+1
function highlightString($searchString, $html){
  $searchStringKana = mb_convert_kana($searchString, 'C');
  $result = str_replace($searchString,'<b>'.$searchString.'</b>', $html);
  $result = str_replace($searchStringKana,'<b>'.$searchStringKana.'</b>', $result);
  return $result;
}

$html = '<p>新型コロナの影響を大きく受けているスポーツ界123。新たなころな変異株が現れる中で先行きは不透明です。声を出して応援できずファンの思いも複雑なままです。でも、こんな時だからこそひいきのチームを支えよう!応援は力になっています。(ネットワーク報道部記者・松本裕樹)</p>';
echo highlightString('ころな', $html);

Bạn tham khảo code phía trên rồi bỏ vào class của bạn cho hợp lý.

Share
Dec 21st, 2021 1:46 a.m.

Em thấy chạy ngon rồiiii =))))) Cảm ơn anh zai nhé! ✌️

0
| Reply
Share
Answered Dec 21st, 2021 1:29 a.m.
+2

Vấn đề trong code của bạn là bạn chưa convert từ hira -> kata

Nên lúc tìm kiếm mb_substr($this->term_to_highlight, $matched_term_chars, $c_trans_len) sẽ không trả về kết quả.

Trong hàm khởi tạo bạn thay đổi $this->term_to_highlight = $term_to_highlight; thành $this->term_to_highlight = mb_convert_kana($term_to_highlight, 'C'); thì code của bạn sẽ chạy được

Share
Dec 21st, 2021 1:47 a.m.

Bác lại thông não cho em ✌️ respect!

+1
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.