Asked thg 11 20, 6:22 AM 81 0 1
 • 81 0 1
0

Bị lỗi SyntaxError: JSON.parse: unexpected end of data at line 1 column 1 of the JSON data parsererror khi chạy ajax trong Laravel

Share
 • 81 0 1

như tiêu đề, lỗi này được hiển thị lên như vậy, đi kèm là alert "undefined" code của em đây ạ

js:

function buildBookingTable() { var date_from = document.getElementById("date_from").value; var date_to = document.getElementById("date_to").value;

  let table_url = '{{ route('booking_statistics') }}';
  event.preventDefault();
  $.ajax({
      type:'get',
      url:table_url,
      dataType:'json',
      data:{'date_from':date_from, 'date_to':date_to},
      success:function(data){
        console.log(data);
        if(data.code === 200){
          $('.booking_table').html(data.component);
        }
      },
      error: function(xhr,status,error){
        var err = xhr.responseText;
        alert(err.error);
        $('.booking_table').html(error+" "+status);
      }
    });
  $.ajaxSetup({ headers: { 'csrftoken' : '{{ csrf_token() }}' } });
 }

php:

public function Statistics(Request $request) {

    $bookings = $this->bookingModel->whereBetween('booked_time', [$request->date_from, $request->date_to])->latest('id')->paginate(10);

    return response()->json([
      'code' => 200,
      'component' => view('manage.dashboard.booking_tbl')->with(['bookings' => $bookings])->render(),
    ],200);
  
}

route: Route::get('bookings/statistics', '[email protected]')->name('booking_statistics');

1 ANSWERS


Answered thg 11 20, 6:57 AM
+1

Hãy xem lại, err đang là text (xhr.responseText) không thể gọi err.error như object được.

var err = xhr.responseText;
alert(err.error);

Dùng responseJSON thay vì responseText ( Nên kiểm tra object xhr trước, mình ko nhớ rõ có phải là responseJSON ko 😄 )

Share
Avatar Nguyen Trung Kien @trungkien4723
thg 11 20, 1:29 PM

em có dùng cái này cho chức năng tim kiếm và hoạt động bình thường, nhưng khi đổi sang thống kê bằng ngày thì gặp lỗi 😦

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.