Asked Oct 4th, 2018 6:18 a.m. 100 0 1
 • 100 0 1
0

tool/thư viện tạo ra string hiển thị tốt trong commandline

Share
 • 100 0 1

Chào các bạn, cho mình hỏi có thư viện / tool nào khi cho vào 1 đoạn csv thì tự convert thành 1 đoạn string easy-to-read-on-cli như thế này không nhỉ? tốt nhất là C# vì mình làm chính bằng C#, nếu là opensource thì mình có thể tự porting.

+---------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| Field        | Type        | Null | Key | Default       | Extra     |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+
| ID         | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL        | auto_increment |
| user_login     | varchar(60)     | NO  | MUL |           |        |
| user_pass      | varchar(255)    | NO  |   |           |        |
| user_nicename    | varchar(50)     | NO  | MUL |           |        |
| user_email     | varchar(100)    | NO  | MUL |           |        |
| user_url      | varchar(100)    | NO  |   |           |        |
| user_registered   | datetime      | NO  |   | 0000-00-00 00:00:00 |        |
| user_activation_key | varchar(255)    | NO  |   |           |        |
| user_status     | int(11)       | NO  |   | 0          |        |
| display_name    | varchar(250)    | NO  |   |           |        |
+---------------------+---------------------+------+-----+---------------------+----------------+

1 ANSWERS


Answered Oct 4th, 2018 6:53 a.m.
Accepted
+2

Mình thì không dùng CSharp nên không được rõ lắm, còn với nodejs thì mình dùng package console.table này, có vẻ như cũng phù hợp với bài toán của bạn 😄

File CSV của mình

Field,Type,Null,Key,Default,Extra
ID,bigint(20) unsigned,NO,PRI,NULL,auto_increment
user_login,varchar(60),NO,MUL,,
user_pass,varchar(255),NO,,
user_nicename,varchar(50),NO,MUL,,
user_email,varchar(100),NO,MUL,,
user_url,varchar(100),NO,,,
user_registered,datetime,NO,,0000-00-00 00:00:00,
user_activation_key,varchar(255),NO,,,
user_status,int(11),NO,,0,
display_name,varchar(250),NO,,,

Code

const cTable = require('console.table');
const csvFilePath = 'test.csv';
const csv = require('csvtojson');
csv()
  .fromFile(csvFilePath)
  .then((jsonObj) => {
    console.table(jsonObj);
  });

Kết quả

Screen Shot 2018-10-04 at 1.50.59 PM.png

Mình search với từ khoá console.table CSharp thì có package ConsoleTables này dành cho C#, bạn thử dùng xem sao 😄

Share
Oct 5th, 2018 6:48 a.m.

Thanks, mình sẽ tìm hiểu thử.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.