Asked Oct 28th, 2021 12:58 a.m. 146 0 3
  • 146 0 3
0

Lấy Dữ Liệu Từ Web Khác

Share
  • 146 0 3

có cách nào để lấy dữ liệu từ web khác VD:[{"id": 1,"title": "a","body": "abc"},{"id": 2,"title": "b","body": "bcd"}] rồi in ra web của mình không ạ ?

3 ANSWERS


Answered Oct 28th, 2021 5:34 a.m.
0

Mình không hiểu ý bạn cho lắm. Mình đang hiểu là bạn muốn sử dụng API của website khác

Nếu bạn muốn lấy ở front-end thì dùng ajax.

Nếu bạn muốn lấy ở back-end thì dùng các hàm của ngôn ngữ bạn đang dụng

Nhưng điều kiện tiên quyết là : response header của web khác đó phải chứa Access-Control-Allow-Origin tức là cho phép bạn truy cập từ tên miền khác tên miền của web khác đó

Share
Answered Oct 28th, 2021 7:54 a.m.
0

Searching content crawler ! It good for your opinion

Share
Answered Nov 1st, 2021 4:04 a.m.
0

Bạn có thể sử dụng Puppeteer để crawl data 😃))

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.