Asked Sep 16th, 2021 8:52 a.m. 70 0 2
  • 70 0 2
0

Replace String in String

Share
  • 70 0 2

Chào mọi người, mình có một vấn đề nhỏ xin mọi người giúp đỡ với ạ.

Mình đang làm chức năng search và highlight text, mình thực hiện replace như sau:

"<a href="&quot;mailto:[email protected].com&quot;">[email protected]</a>".replaceAll('[email protected]','<span>[email protected]</span>')

Kết quả hiện tại là: <a href="&quot;mailto:<span>[email protected]</span>&quot;"><span>[email protected]</span></a>

Kết quả mình mong muốn là: <a href="&quot;mailto:[email protected]&quot;"><span>[email protected]</span></a>

Mong mọi người giúp mình với ạ.

2 ANSWERS


Answered Sep 16th, 2021 4:07 p.m.
+1

Bạn thử xem được không

image.png

Share
Answered Sep 29th, 2021 9:41 a.m.
0

#---

'<a href="&quot;mailto:[email protected]&quot;">[email protected]</a>'.replace(/(=?>)([email protected])/g,'<span>$2</span>')
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.