Asked Jan 7th, 9:58 AM 41 1 0
  • 41 1 0
0

Tìm kiếm file và duyệt file trong Nvim

Share
  • 41 1 0

em đang dùng 2 plugin "nerdtree" và "fzf" để duyệt file và tìm kiếm file. khi em dùng thì nó sẽ mở system 32 image.png em muốn khi tìm file thì nó sẽ mở đúng thư mục của file hiện tại

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.