Asked Oct 14th, 2021 12:59 a.m. 148 0 2
  • 148 0 2
+1

Mã Javascript Hoạt Động Khi Chuyển Sang Tab Khác

Share
  • 148 0 2

Tôi Có Một Đoạn Javascript Nhưng Khi Chuyển Sang Tab Khác Thì Nó Dừng Lại Thì Làm Thế Nào Để Khi Chuyển Sang Tab Khác Code Vẫn Hoạt Động

2 ANSWERS


Answered Oct 14th, 2021 5:01 a.m.
Accepted
0

vào linh này xem có function requestAnimnationFram thử có phù vơi cái bạn cần ko https://www.youtube.com/watch?v=oEDDFwz_GOs

Share
Answered Oct 14th, 2021 3:35 a.m.
+3

Bạn sử dụng Worker thử nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.