Asked Aug 29th, 2022 8:02 a.m. 82 0 0
 • 82 0 0
+1

The request object does not contain the required authentication attribute

Share
 • 82 0 0

Em cài đặt Ratchet Websocket library khi thêm các method của MessageComponentInterface như ví dụ theo http://socketo.me/docs/hello-world vào thì bị lỗi:

The request object does not contain the required authentication attribute

Screen Shot 2022-08-29 at 14.55.25.png

Em tìm hiểu có thể lỗi ở xuất hiện khi thêm hàm construct :

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    $this->clients = new \SplObjectStorage;
  }

Làm sao để khác phục lỗi này ạ.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.