Asked May 28th, 8:39 a.m. 63 0 1
  • 63 0 1
0

Face recognition với Faiss

Share
  • 63 0 1

Chào mọi người em đang sử dụng faiss để làm một ứng dụng để điểm danh, phần nhận diện về cơ bản đã ổn nhưng phần xử lý một người không có trong database thì chưa ổn lắm, cụ thể thì e đã đặt threshold cho nó và e cũng đặt ngưỡng cho nó các kiểu từ tính cosine similarity vẫn không xử lý được nó Mọi người cho e xin hướng đi với, nếu được có thể cho e xin một số repo để tham khảo với ạ

1 ANSWERS


Answered May 28th, 1:56 p.m.
0

ko xử lý được là do lỗi gì, bạn ko mô tả lỗi thì ai biết mà trả lời

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.