Asked Feb 22nd, 2:02 a.m. 178 0 1
 • 178 0 1
-1

Vue với Google Gemini API

Share
 • 178 0 1

Chào mọi người lần nữa! Lần này mình có gặp khó khăn khác.

Mình đang test thử Google Gemini APi trong code Vue của mình. Và lỗi mình đang gặp phải như bên dưới:

[GoogleGenerativeAI Error]: Error fetching from https://generativelanguage.googleapis.com/v1/models/gemini-pro:generateContent: [400 ] Please ensure that multiturn requests ends with a user role or a function response.
Error: [400 ] Please ensure that multiturn requests ends with a user role or a function response.
  at makeRequest (http://localhost:8080/js/chunk-vendors.js:3554:13)
  at async generateContent (http://localhost:8080/js/chunk-vendors.js:3897:20)
  at async ChatSession.sendMessage (http://localhost:8080/js/chunk-vendors.js:4048:5)
  at async chat (webpack-internal:///./node_modules/babel-loader/lib/index.js??clonedRuleSet-40.use[0]!./node_modules/vue-loader/dist/index.js??ruleSet[0].use[0]!./src/components/ChatScreen.vue?vue&type=script&lang=js:41:30)

Về code thì mình làm như hướng dẫn ở https://ai.google.dev/tutorials/node_quickstart?hl=vi#multi-turn-conversations-chat

Và đây là pull request của mình: https://github.com/BlazingRockStorm/gemini-chat-vue/pull/2

Mình đang code sai ở đâu hả các bạn?

1 ANSWERS


Answered Feb 22nd, 6:45 a.m.
+3

Có 2 tuỳ chọn cho role được liên kết với nội dung trong một cuộc trò chuyện:

 • user: vai trò đưa ra lời nhắc. Giá trị này là giá trị mặc định cho lệnh gọi sendMessage.
 • model: vai trò đưa ra câu trả lời. Bạn có thể dùng vai trò này khi gọi startChat() bằng history hiện có.

B kiểm tra lại role xem assistant còn được sử dụng không

Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Feb 22nd, 9:17 a.m.

mình đổi sang role model cũng không được

0
| Reply
Share
Feb 22nd, 9:28 a.m.

sử dụng sendMessage() để gửi tin nhắn mới cho người dùng. Thao tác này cũng sẽ thêm tin nhắn và tin nhắn phản hồi vào nhật ký trò chuyện.

B thử cho mỗi tin nhắn 1 role xem như ví dụ của docs có ấy

0
| Reply
Share
Avatar Hoàng Đức Quân @devil_boom_129
Feb 22nd, 10:19 a.m.

@giang.nt cũng vẫn lỗi trên

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.