Asked Jun 23rd, 2022 11:02 a.m. 63 0 0
  • 63 0 0
0

So sánh chuỗi sha1

Share
  • 63 0 0

Hiện tại em đang tìm cách so sánh chuỗi sha1 trong php nhưng chưa được, Bài toán là bên thứ 3 khi gọi api webhook của em có truyền xún một đoạn chuỗi mã hóa sha1, và yêu cầu bên em so sánh đoạn chuỗi gửi xún đó với đoạn chuỗi cung cấp trên app bên thứ 3:

  • Đoạn chuỗi bên thứ 3 cung cấp : uh4lMQQsIwwlzMf_lKTAhA
  • Đoạn chuỗi gửi về api: Ldz053A6NzPuoQc4WB9ALUBrRpg=

Tài liệu mô tả ạ: https://developer.squareup.com/docs/webhooks/step3validate

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.