Asked Oct 16th, 2019 1:39 p.m. 226 0 1
  • 226 0 1
+1

Xử lý ảnh

Share
  • 226 0 1

Cho em hỏi trong bài toán nhận diện công tơ điện thì nên dùng tập dataset nào và model nào để train ạ.

1 ANSWERS


Answered Oct 17th, 2019 2:56 a.m.
+3

Bài toán này có thể chia làm 2 pharse là detect các kí tự (object detection) và pharse OCR. Với pharse detect các kí tự bạn có thể sử dụng các mô hình Deep Learning cho Object Detect để đạt độ hiệu quả cao tất nhiên đổi lại thì công súc chuẩn bị dữ liệu phải nhiều, đủ độ đa dạng về kích thước, điều kiện ảnh sáng, điều kiện môi trường (có bụi bẩn, kính công tơ bị mờ). Để đảm bảo tốc độ bạn nên custom các mô hình object detect của riêng mình hoặc nếu chưa có kinh nghiệm thì có thể sử dụng một số mô hình cho tốc độ tốt như SSD-Mobilenet vì các object trong trường hợp này cũng khá đơn giản. Sau khi cắ được các object thì có thể sử dụng một mạng CNN thông thường với 10 class để phân biệt từng số thay vì dùng một mạng sequence to sequence vì số lượng các kí tự đã cố định rồi.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.