Asked Dec 20th, 2020 2:16 p.m. 96 0 2
  • 96 0 2
0

Làm thế nào để truyền một Object từ View này sang View khác bằng Javascript trong ASP.NET CORE ?

Share
  • 96 0 2

Em đang làm một trang web đặt vé xem phim. Chuyện là em đã cho khách hàng chọn được ghế và lưu vào Set() Vậy làm thế nào để khi em nhấn nút "Submit" thì chuyển sang trang thanh toán nhận được Obj đó vậy ạ ?

2 ANSWERS


Answered Dec 22nd, 2020 11:56 a.m.
0

JavaScript là ngôn ngữ xử lý từ phía client (tức web browser như Chrome, Firefox, Edge...), còn ASP.NET Core là framework xử lý phía server. Bạn muốn gửi dữ liệu/request từ client qua server thì cần có một controller để xử lý request và trả về response tương ứng.

Bạn có thể tham khảo code mẫu tại đây (lưu ý chỉ là code mẫu, cách code cũng tùy framework): https://www.codeproject.com/Tips/832696/How-to-send-Data-from-JavaScript-to-Csharp-Server.

Share
Answered Dec 24th, 2020 8:17 a.m.
0

Bạn có thể sử dụng window.localStorage để lưu nó ngay client bằng cách

localStorage.setItem('key', obj);

Ở view khác bạn truy xuất bằng cách

var obj = localStorage.getItem('key');

Tham khảo

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.