Asked Sep 23rd, 2019 9:22 a.m. 153 0 1
  • 153 0 1
0

Thêm nút Settings cho Wordpress plugin

Share
  • 153 0 1

Mình đang viết plugin cho WP nhưng mình search mãi chưa ra được cái để thêm nút Settings cho plugin. Bạn nào biết cho mình keyword hoặc chỉ mình thêm với

1 ANSWERS


Answered Sep 23rd, 2019 9:43 a.m.
Accepted
0

Bạn thử tham khảo bài viết sau xem sao nhé:

Theo đó thì bạn dùng sử dụng hook register_setting để đăng ký trang setting:

function myplugin_register_settings() {
   add_option( 'myplugin_option_name', 'This is my option value.');
   register_setting( 'myplugin_options_group', 'myplugin_option_name', 'myplugin_callback' );
}

add_action( 'admin_init', 'myplugin_register_settings' );

Rồi thực hiện một vài thứ khác nữa để add input field vào trang đấy.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.