Asked Nov 23rd, 2018 10:17 AM 219 0 1
 • 219 0 1
0

Upload file tạm thời bằng AJAX

Share
 • 219 0 1

Mình đang làm upload file nhưng đang vướng cách xử lý trong trường hợp sau, mong mọi người giúp đỡ:

 • Upload file bằng Ajax, click vào input nào sẽ upload luôn file tại input đó nhưng sẽ không lưu vào DB.
 • Sau khi click vào button "Đính kèm" thì mới tiến hành lưu link những file đó vào các field tương ứng trong DB
 • Khi upload file lên nhưng không click "Đính kèm" mà load lại trang thì sẽ xóa nhưng file đó đi

1 ANSWERS


Answered Nov 23rd, 2018 10:34 AM
+3

b thử dùng cái này xem:

$(document).ready(function(e) {
  $(function() {
    $('#file').change(function() {
      var file = this.files[0];
      var reader = new FileReader();
      reader.onload = imageIsLoaded;
      reader.readAsDataURL(this.files[0]);
    });
  });
  function imageIsLoaded(e) {
    $('#file').css('color', 'green');
    $('#image_display').css('display', 'block');
    $('#image_update').attr('src', e.target.result);
    $('#image_update').attr('width', '320px');
    $('#image_update').attr('height', '240px');

  }; 
});
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.