Asked Dec 14th, 2021 2:39 a.m. 131 1 1
  • 131 1 1
+1

[ReactJS] - useEffect trong component con không hoạt động

Share
  • 131 1 1

Mình có 1 trang web gồm 1 compnent con và cha đều có useEffect, nhưng khi reload trang thì chỉ có useEffect của component cha chạy, component con thì không. Mình đã sử dụng async await nhưng cũng chưa được. Nhờ các bạn giải đáp giúp mình ạ!

1 ANSWERS


Answered Dec 16th, 2021 3:47 a.m.
+2

Bạn gửi kèm code thì sẽ dễ hơn, vì bạn hỏi thế này thiếu thông tin quá

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.