Asked Feb 18th, 3:28 p.m. 149 0 2
  • 149 0 2
-2

Làm sao để update khi có sự thay đổi trong CSDL?

Share
  • 149 0 2

Thay đổi trong CSDL như: Thêm, xóa bảng, thêm trường trong bảng, nối lại các bảng... trong My SQL Server. Làm sao để update những thay đổi đó trong MVC ASP.net entity framework Code First?

2 ANSWERS


Answered Feb 20th, 8:02 a.m.
0

Bạn cần tìm hiểu về các cơ chế đồng bộ thời gian thực. Nếu .NET thì có signalR còn phổ biến hơn thì có Websocket. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/signalr/overview/getting-started/tutorial-getting-started-with-signalr-and-mvc

Share
Answered Feb 21st, 4:16 a.m.
0

Bạn cần dùng Trigger để handle các thay đổi dữ liệu trong MySQL , sửa dụng thư viện LIB_MYSQLUDF_SYS cho mySQL để Trigger có thể gọi đến 1 tập lệnh bên ngoài . cách 1: lệnh ngoài là lệnh run file ASP của bạn. Cách 2 : lệnh bên ngoài là lệnh curl gọi đến 1 api của bạn để nhận các thay đổi . Chi tiết tham khảo : http://crazytechthoughts.blogspot.com/2011/12/call-external-program-from-mysql.html

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.