Asked Sep 18th, 2022 2:36 a.m. 150 0 1
 • 150 0 1
0

hỏi về sitemap trong nextjs

Share
 • 150 0 1

Chào m.n mình đang dùng lib next-sitemap để generator sitemap cho project. Nhưng đang bị mắc ở chỗ làm thế nào để config page home priority sẽ là 1 còn các page phụ sẽ là 0.8. Mình đang chỉ set được priority cho đồng loạt các page chứ đang ko custom đc. Mong được mn giúp đỡ ạ

1 ANSWERS


Answered Sep 19th, 2022 1:42 a.m.
Accepted
+1

Ở phần Custom transformation function trong repo có hướng dẫn đó bạn. Trong file next-sitemap.config.js bạn có thể khai báo hàm transform như sau:

/** @type {import('next-sitemap').IConfig} */
module.exports = {
 // các option khác
 ...
 transform: async(config, path) => {
  // config: object chứa các cài đặt mặc định của next-sitemap
  // path: đường dẫn của trang đang được transform
  return {
   loc: path,
   priority: path === '/' ? 1 : 0.8,
   changefreq: config.changefreq,
   lastmod: config.autoLastmod ? new Date().toISOString() : undefined,
   alternateRefs: config.alternateRefs ?? [],
  }
 }
}
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.