Asked Oct 11th, 2021 11:39 a.m. 124 0 2
  • 124 0 2
+1

Xóa đoạn chuỗi trong string JS

Share
  • 124 0 2

mình có đoạn string trong js dạng sau:

xyd.com/abc_abc_abc_500x400.png?a=132455
xyd.com/adc_qdc_dff_320x160.png?a=434345

mình đang muốn xóa những đoạn _500x400_320x160 để thành

xyd.com/abc_abc_abc.png?a=132455
xyd.com/adc_qdc_dff.png?a=434345

mình cảm ơn

2 ANSWERS


Answered Oct 11th, 2021 2:09 p.m.
0

Bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi của bạn những câu hỏi tương tự khác nếu có 😃 https://viblo.asia/p/hoc-regular-expression-va-cuoc-doi-ban-se-bot-kho-updated-v22-Az45bnoO5xY

Share
Answered Oct 12th, 2021 2:47 a.m.
0

Bạn thử cách này

var str = "xyd.com/abc_abc_abc_500x400.png?a=132455"
console.log(str.replace(/[_\d,]+\h*x\h*([\d,]+)(?:\h*x*[\d,]+)?/, ''))

// output 
'xyd.com/abc_abc_abc.png?a=132455'
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.