Asked Sep 4th, 2021 9:28 AM 45 0 2
 • 45 0 2
+1

Lỗi kết nối với MongoDB. mình dùng mongoose

Share
 • 45 0 2

Minh đang thử kết nỗi MongoDB dùng mongoose sao mình connect ở trên máy tính local thì báo lỗi chưa có IP đấy ở trong whitelist nhỉ. trong khi em set là any where IP. Trong khi e dùng cái codesanbox thì nó kết nối được. Mình đã thử chỉ dùng IP ở mạng của mình thì trên sanbox kết nối không được thật Mọi người giúp mình với 😥

Code sanbox image.png

Vscode image.png


var mongoDB =
 'mongodb+srv://dbAdmin:[email protected]/cribble?retryWrites=true&w=majority';
mongoose.connect(mongoDB, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true });

//Get the default connection
var db = mongoose.connection;

//Bind connection to error event (to get notification of connection errors)
db.on('error', console.error.bind(console, 'MongoDB connection error:'));
db.once('open', function () {
 console.log('Connected successfully');
});

2 ANSWERS


Answered Sep 8th, 2021 1:33 AM
0

Chỗ này lộ user và pass rồi bạng ạ. Khi show lên thế này nên che đi. Biết là db test cơ mà vẫn toang đó. mongodb+srv://[user]:[pass]@cluster0.ql3el.mongodb.net/cribble

Share
Answered Sep 8th, 2021 1:35 AM
0

Bạn thử cái này xem được không?

const MONGO_DB_CONNECT = `mongodb+srv://${process.env.DB_USERNAME}:${process.env.DB_PASSWORD}@${process.env.DB_CLUSTER}?retryWrites=true&w=majority`;
const mongoose = require('mongoose');
const connectDB = async () => {
 try {
  await mongoose.connect(MONGO_DB_CONNECT);

  console.log('MongoDb connected');
 } catch (error) {
  console.log(error);
  process.exit(1);
 }
};
connectDB();
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.