Asked Mar 9th, 2021 3:42 a.m. 59 0 1
  • 59 0 1
0

Không hiển thị slick arrows trên host

Share
  • 59 0 1

slick arrow với dot trên locallhost vẫn hiện mà đẩy lên host lại k nhận là sao các bác nhỉ? Giúp e với Trên locall

Mar 9th, 2021 5:05 a.m.

local nhé, không phải locall 😘

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Mar 10th, 2021 8:08 a.m.
0
  • có thể lỗi font ở file css của slick, bạn thử load lại file css của click từ trang chủ
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.