Asked Nov 13th, 8:35 a.m. 67 0 1
  • 67 0 1
-7

hỏi fix lỗi not connection của myssql workberch

Share
  • 67 0 1

mọi người cho mình hỏi tại sao mình kết nối hostname,database trong mysql workberch thì bị lỗi failed to connection thế nghĩa là không có kết nối

1 ANSWERS


Answered Nov 13th, 3:40 p.m.
+2

bạn nhớ rằng mysql Workbench nó chỉ là client dùng để connect và thao tác với mysql, bạn cần phải chạy mysql server đã

Để kiểm tra xem bạn đã chạy mysql server chưa thì bạn mở terminal/git bash..., và chạy command sau: curl localhost:3306, nếu thấy in ra như sau là được:


$ curl localhost:3306

Warning: Binary output can mess up your terminal. Use "--output -" to tell 
Warning: curl to output it to your terminal anyway, or consider "--output 
Warning: <FILE>" to save to a file.

Tiếp sau đó thì bạn setup Mysql Workbench connection:

Screenshot 2022-11-13 at 10.38.34 PM.png

Các trường sau phải chính xác:

  • hostname (localhost hoặc 127.0.0.1)
  • port: 3306
  • usernamepassword phải nhập cho chính xác, cái này bạn quên thì search google cách reset
Share
Nov 14th, 1:42 a.m.

thì mình nhập 4 cái này đều chính xác,hay do mình còn thiếu mydsql communti server

0
| Reply
Share
Nov 16th, 8:56 a.m.

@longyu Bạn đã có MySQL server chưa?

0
| Reply
Share
Nov 16th, 9:00 a.m.

@meth chưa

0
| Reply
Share
Nov 16th, 10:11 a.m.

@longyu Chưa có thì sao bạn connect được.

0
| Reply
Share
Nov 16th, 10:13 a.m.

MySQL workbench chỉ là phần mềm connect đến mysql server thôi bạn ơi

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.