Asked May 8th, 2019 1:15 a.m. 1225 0 4
 • 1225 0 4
-1

hỏi làm menu dropdow bằng javascript

Share
 • 1225 0 4

mình tìm hiểu cách làm menu dropdown bằng javascript ở www.w3schools rồi mà không thấy trên web chỉ cách tạo hiệu ứng chuyển sang trang khác ,dù ở web đó có chỉ nhưng toàn chỉ làm mấy cái menu dropdown có nút submit ,còn mình muốn làm menu 0 có submit khi chọn 1 mục trong menu thì sẽ load tới đối tượng đó(trang web)khi bấm chọn menu,thí dụ có trang web có 5 trang trong menu mình ghi như sau ,nghĩa là khi chọn menu trang b thì nó load tới trang b(menu 0 có submit)

<select name="cactrangweb">
  <option>tranga</option>
  <option>trangb</option>
   <option>trangc</option>
   <option>trangd</option>
  <option>trange</option>
</select>
May 8th, 2019 7:35 a.m.

bắt sự kiện onchange nhé bạn

+1
| Reply
Share

4 ANSWERS


Answered May 16th, 2019 5:18 a.m.
+1

Đầu tiên e nên hiểu như này:

 • Nếu muốn chuyển trang e có 2 cách: 1 là làm một thẻ link <a href="/link"> 2 là e chuyển bằng javascrip bằng cách set location.href = '/link'
 • Thẻ <select> nó là một cái selectbox để lựa chọn. E sẽ không thể dùng thẻ <a> bên trong selectbox được. Vậy em phải sử lý bằng javascript, gắn sự kiện onchange cho thẻ select, rồi set location.href như trên kia. Nhưng nếu e muốn dùng thẻ <a> thay vì handle sự kiện change thì phải làm sao? Lúc này e cần một thứ khác, ko phải là thẻ <select> đơn giản của html nữa, mà là một menu dropdown (combo box). Nó sẽ được viết từ HTML/CSS/JS, và custom lại giao diện cũng như hành vi để trông giống một selecbox. https://www.w3schools.com/css/css_dropdowns.asp
Share
Avatar hồ @jonyu
May 16th, 2019 6:28 a.m.

mình hỏi làm menu dropdown=javascript như menu trong trang web này http://uptruyen.com/manga/235459/ninja-loan-thi/tap-23.html

0
| Reply
Share
Avatar Tran Dai Son @tran.dai.son
May 17th, 2019 1:52 a.m.

Trang đó nó dùng thẻ <select> nhé Làm như trong này: https://www.w3schools.com/jsref/tryit.asp?filename=tryjsref_onchange

Nếu muốn chuyển hướng trang khi chọn selectbox thì sửa thành như này

<select onchange="myFunction(this)">
...
function myFunction(target) {
 var href = target.value;
 window.location.href = href;
}
0
| Reply
Share
Answered May 8th, 2019 9:35 a.m.
0

Tôi nghĩ bạn nên thêm xí nữa để nâng cấp menu dropdown. Vui lòng tham khảo mã ở đây https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_js_dropdown

Tôi nghĩ đây là thức bạn cần 2019-05-08_163619.png

Share
May 22nd, 2019 3:34 a.m.

mạnh dạn đề xuất Jquery Ui

0
| Reply
Share
Answered May 8th, 2019 10:11 a.m.
0

mình có tìm được trang web dạy lập trình bằng javascript của dauquangtuan đó,nhưng trang web đó chỉ hướng dẫn sơ ,mình có lúc tính dùng cách tạo từ điển ở web đó làm menu

Share
Answered May 8th, 2019 6:13 a.m.
-1

thực sự mình đang không hiểu câu hỏi của bạn. bạn muốn làm menu dropdown hay là muốn chuyển trang khi chọn cái select kia vậy?

Share
May 8th, 2019 7:35 a.m.
Avatar hồ @jonyu
Sep 29th, 2019 8:13 a.m.

muốn chuyển trang khi chọn cái select kia

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.