Asked Aug 2nd, 2019 7:29 a.m. 138 0 1
 • 138 0 1
0

Lấy thông tin thời gian của file trong thư mục sử dụng laravel

Share
 • 138 0 1

Mình có một loạt các thư mục từ thứ 2 tới chủ nhật, Trong thư mục có các file backup đã được tạo kiểu test.dmp

Giờ làm thể nào để lấy được thời gian mới nhất của file backup trong thư mục các bạn?

Mình làm dự án sử dụng laravel 5.7

Thanks

Aug 2nd, 2019 7:33 a.m.

các file đó khi tạo ra thì bạn có đặt tên theo quy tắc nào không ??

0
| Reply
Share
Avatar Tran Duc Thang @thangtd90
Aug 2nd, 2019 7:34 a.m.

Giờ làm thể nào để lấy được thời gian mới nhất của file backup trong thư mục các bạn?

Ý bạn là sao nhỉ? Bạn muốn hiển thị thời gian tạo file và sắp xếp lại xem file nào tạo trước, file nào tạo sao à 🤔

Mà bạn cần lấy time từ command trên terminal, hay cần lấy time bằng code PHP trong project Laravel của mình 🤔

0
| Reply
Share
Avatar Tran Anh @mediavn
Aug 2nd, 2019 7:34 a.m.

@HuyDQ không bạn ạ. CÓ dạng như test.dmp (test: tên dự án)

0
| Reply
Share
Aug 2nd, 2019 7:36 a.m.

@mediavn nếu vậy nghĩa là mỗi folder chỉ có 1 file test.dmp thôi chứ bạn vì trùng tên nó đã tự ghi đè nhau rồi mà

0
| Reply
Share
Avatar Tran Anh @mediavn
Aug 2nd, 2019 7:38 a.m.

@HuyDQ Đúng rồi bạn ạ, Chỉ cần lấy được thời gian của file đó trong thư mục.

0
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Aug 2nd, 2019 7:39 a.m.
<?php
// ví dụ somefile.txt có sự thay đổi vào: December 29 2002 22:16:23.

$filename = 'somefile.txt';
if (file_exists($filename)) {
  echo "$filename was last modified: " . date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename));
}
?>

bạn thử hàm này xem @mediavn

Nếu của tất cả các thư mục thì nhét vào mảng tên file rồi xử lý

0
| Reply
Share
Avatar Tran Anh @mediavn
Aug 2nd, 2019 7:43 a.m.

@quanghung97 Link d:/backup/fri/test.dmp lấy như thế nào bạn?

0
| Reply
Share
Avatar WheeBoo @quanghung97
Aug 2nd, 2019 7:51 a.m.

@mediavn

// ví dụ translation.json có sự thay đổi
// đối với linux
$filename = '/home/quanghung/Desktop/translation.json';
// đối với window
// $filename = 'C:\Program Files\\translation.json';
if (file_exists($filename)) {
  echo "$filename was last modified: " . date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename));
}
?>

kết quả đây bạn /home/quanghung/Desktop/translation.json was last modified: July 26 2019 15:56:18

0
| Reply
Share
Avatar Tran Anh @mediavn
Aug 2nd, 2019 8:24 a.m.

@quanghung97 Mình test thử bị sai giờ bạn ạ. file là 13h55 hiển thị thành 15h55 mình làm trên máy tính cá nhân.

0
| Reply
Share

1 ANSWERS


Answered Aug 2nd, 2019 7:46 a.m.
Accepted
+3
<?php

$backupFile = 'test.dmp';
$day = date("D");
$filePath = "d:/backup/$day/$backupFile";
if (file_exists($filePath)) {
  echo "$filePath was last modified: " . date("F d Y H:i:s.", filemtime($filePath));
}
else {
  echo 'File not found';
}

đây nha bạn.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.