Asked Oct 10th, 2021 9:57 a.m. 139 0 2
 • 139 0 2
+1

Click Chuột Phải Hiện Lên Bẳng

Share
 • 139 0 2

Có Cách Nào Để Khi Mình Click Chuột Phải Vào Phần Tử (Thẻ Div)

Thì Sẽ Hiện Lên 1 Cái Bảng Không Ạ ?

(Làm Bằng javascript Hoặc Jquery)

2 ANSWERS


Answered Oct 18th, 2021 2:02 a.m.
Accepted
Share
Answered Oct 10th, 2021 10:50 a.m.
+2

Bạn thử dùng Modal của bootstrap rồi dùng đoạn js này

$('#mymodal').on('contextmenu', function (e) {
 e.preventDefault();
 console.log('click');
 $('#largeModal').modal('show');
});
<div class="container">
 <h1 class="display-4 text-center mb-4">Bootstrap Modals</h1>
 
 <div class="row mb-4">
  <div class="col text-center">
   <h3>The Large Modal</h3>
   <a id="mymodal" href="#" class="btn btn-lg btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#largeModal">Click to open Modal</a>
  </div>
 </div>
 
</div>

<!-- large modal -->
<div class="modal fade" id="largeModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="basicModal" aria-hidden="true">
 <div class="modal-dialog modal-lg">
  <div class="modal-content">
   <div class="modal-header">
    <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Large Modal</h4>
    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
     <span aria-hidden="true">&times;</span>
    </button>
   </div>
   <div class="modal-body">
    <h3>Modal Body</h3>
   </div>
   <div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Oct 11th, 2021 6:47 a.m.

Bạn Ơi "Chuột Phải" Không Phải "Trái"

-3
| Reply
Share
Avatar Dao Thai Son @dao.thai.son
Oct 12th, 2021 2:15 a.m.

@ere42556061 Mình thêm event khi click chuột phải, còn chuột trái là mặc định thì bạn tìm thêm cách disable nó đi =))

{@codepen: https://codepen.io/sondt-1245/pen/BadymrW}

+2
| Reply
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Oct 12th, 2021 6:13 a.m.
0
| Reply
Share
Avatar Hải Đăng Vũ @ere42556061
Oct 12th, 2021 6:20 a.m.

@dao.thai.son image.png bạn biết thay đổi menu này ko

0
| Reply
Share
Avatar hoangcf @hoangcf
Oct 15th, 2021 10:30 a.m.
0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.