Asked thg 3 3, 2022 1:30 SA 135 0 2
  • 135 0 2
+2

sự kiện onclick lồng nhau trong react js

Share
  • 135 0 2

mọi người cho mình hỏi ? mình có đoạn code thế này

<div onClick={ ()=>{ alert('Bạn đã click vào cha : ')}} > DIV
<a onClick={ ()=>{ alert('Bạn đã click vào: ')}} id="link">A</a>
</div>

trong react js làm sao mà khi click chuột vào thẻ a thì chỉ chạy onclik trong thẻ a bỏ qua chạy onclick thẻ div vậy mọi người

2 ANSWERS


Answered thg 3 3, 2022 1:52 SA
Accepted
+5

@trungnb đây nha bạn

<div onClick={ ()=>{ alert('Bạn đã click vào cha : ')}} > DIV
        <a onClick={ ()=>{ event.stopPropagation(); alert('Bạn đã click vào A: ')}} id="link">A</a>
    </div>
Share
Answered thg 3 4, 2022 2:51 SA
-1

sao không làm như này?

<div onClick={ () => { 
   alert('Bạn đã click vào cha : ');
   alert('Bạn đã click vào: ');
}} > DIV </div>
Share
Avatar Khánh Tăng @Khanhtaplaptrinh
thg 6 23, 2022 4:15 SA

Làm như thế là click vào 1 thẻ rồi, Vấn đề là có 2 sự kiện click ở thẻ cha và thẻ con. Câu hỏi đặt ra là làm sao để ngăn sự kiện nổi bọt. Bạn trên comment rất chính xác

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.