Asked Aug 19th, 2022 2:27 p.m. 132 0 2
 • 132 0 2
0

Xứ Lý Ngày Tháng PHP tiếng anh sang việt

Share
 • 132 0 2

em có code như sau

$nextTimeF = date("D g:i A", strtotime($nextTime));

Output : "nextF": "Fri 9:45 PM",

Em muốn xử lý cái date D ( Fri ) thành tiếng việt tự động theo kiểu

replace array("Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat")

thành array("Thứ 2", "Thứ 3", "Thứ 4", "Thứ 5", "Thứ 6", "Thứ 7", "CN")

cảm ơn ạ

2 ANSWERS


Answered Aug 22nd, 2022 1:49 a.m.
0
$nextTimeF = date("g:i A", strtotime($nextTime));
$dayOfWeek = date("w", strtotime($nextTime));
$weekday = [ "CN", "Thứ 2", "Thứ 3", "Thứ 4", "Thứ 5", "Thứ 6", "Thứ 7"];
$output = $weekday[$dayOfWeek] . $nextTimeF
Share
Answered Oct 11th, 2022 4:11 a.m.
0
$nextTimeF = date("g:i A", strtotime($nextTime));
$day = date("w", strtotime($nextTime));
$arr = array(
  '0'=> 'Chủ Nhật',
  '1'=> 'Hai',
  '2'=> 'Ba',
  '3'=> 'Tư',
  '4'=> 'Năm',
  '5'=> 'Sáu',
  '6'=> 'Bảy',
)
 switch ($day) {
    case 0:
      $day_of_week = $arr[$day];
      break;
    default:
      $day_of_week = "Thứ ". $arr[$day] ; 
      break;  
  }
echo $output = $day_of_week . $nextTimeF

có gì bác chỉnh lại nhé

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.