Asked Oct 24th, 2020 10:10 AM 136 0 1
 • 136 0 1
0

Laravel API và setInterval AJAX

Share
 • 136 0 1

Mình đang vướng 1 vấn đề khi dùng ajax gọi PUT/POST đến api Laravel nhiều lần theo thời gian cài đặt.

Laravel 8.x jQuery > 3.x

Route API:

Route::put('/topic/savechange', '[email protected]')->name('topic.savechange');

Setup Throttle mạc định 60 request trong 1 phút

/**
 * Configure the rate limiters for the application.
 *
 * @return void
 */
protected function configureRateLimiting()
{
  RateLimiter::for('api', function (Request $request) {
    return Limit::perMinute(60);
  });
}

Global JS, lấy csrf-token từ meta đã có phía trên cùng head

$.ajaxSetup({
  headers: {
    'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
  }
});

Xử lý JS autosave mỗi 3s

var saveDone = function() {
  $.ajax({
    url: "savechange",
    method: "PUT",
    data: {
      id: 123332423,
    },
  });
}

setInterval(() => {
   saveDone();
}, 3000);

Nếu mình bấm bằng buttton rồi gọi đến saveDone thì rất bình thường với Throttle 60rq/1min, nhưng để tự động thì từ request thứ 2 trở đi bên phía API sẽ báo csrf token mismatch

Nghiên cứu cả ngày chưa ra, mọi người giúp mình với ạ 😇

1 ANSWERS


Answered Oct 25th, 2020 6:22 AM
Accepted
0

Em đoán do lần đầu $.ajaxSetup() được gọi do khi load trang. Từ lần thứ 2 nó không bắt được event load trang nên không gọi vào hàm này nữa dẫn đến lỗi csrf token mismatch 😜😜

Bác thử xử lí theo kiểu set cái token vào data khi call ajax xem sao

  $.ajax({
    url: "savechange",
    method: "PUT",
    data: {
      id: 123332423,
      "_token": $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
    },
  });
Share
John Melby @john_melby
Oct 25th, 2020 11:24 AM

thêm cái header đỡ ảnh hưởng data hơn

headers: {
 'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
 },

khả năng cao là cái ajax bị init lại khi gọi setInterval nên mất hết settings 😆

+1
| Reply
Share