Asked Nov 20th, 2019 3:12 p.m. 2513 0 2
  • 2513 0 2
0

Hỏi về lỗi "Can't connect to MySQL server on 'localhost'" khi dùng MySQL Workbench

Share
  • 2513 0 2

e dang chay mysql workbench khi tao ket noi moi bi bao loi Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061).ca nha ai bi loi nay bao gio chua a.e lam thu cach tren mang la vao service thi khong start duoc a

2 ANSWERS


Answered Nov 20th, 2019 3:34 p.m.
Accepted
0

Mình có tìm hiểu thì thấy có lỗi giống bạn tại https://stackoverflow.com/questions/119008/cant-connect-to-mysql-server-on-localhost-10061

Bạn thử chạy lệnh này xem

"GRANT ALL PRIVILEGES ON %s.* TO '%s'@'localhost' IDENTIFIED BY '%s'";
Share
Answered Nov 20th, 2019 3:15 p.m.
0

Bạn có sửa config của Port của mysql-server không? Nếu mặc định thì MySQL chạy ở port 3306, bạn Edit connection đổi cổng về 3306 thay vì 10061 xem.

Share
Avatar Thanh Mai @maint3991
Nov 20th, 2019 3:19 p.m.

minh ko ro port lam.edit connection sao ban nhi

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.