Asked May 19th, 2019 9:36 a.m. 99 0 1
  • 99 0 1
0

hỏi rotate3d

Share
  • 99 0 1

mọi người cho mình hỏi liễu có phải rotate3d cũng có cách viết như rotateX,rotateY,rotateZ

1 ANSWERS


Answered May 20th, 2019 5:06 a.m.
Accepted
+2

một phần nào đó có thể coi là như vậy:

ví dụ rotateX(a) bằng với cách viết rotate3d(1, 0, 0, a).

khi bạn muốn quay theoo 1 trục thì rotateX,rotateY,rotateZ sẽ dễ tiếp cận hơn. khi quay từ 2 trục thì dùng rotate3d.

Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.