Asked Jan 9th, 11:45 AM 62 0 0
 • 62 0 0
0

Em có "sao chép" được 1 đoạn code để truy vấn dữ liệu và xuất ra dạng json trong Drupal 7 nhưng lại không hiểu rõ nó, mong các cao nhân giúp em ạ.

Share
 • 62 0 0

Em có thể hiểu là đoạn code này có 2 function để lấy ra toàn bộ và 1 quyển sách theo id nhưng em không biết nó đang dùng method gì như: post, get, ... cũng như phải khai báo chỗ nào, mong các cao nhân giúp em

<?php

/**
 * Implements hook_menu().
 */
function book_menu()
{
 $item = array();

 $item['api/v1/books'] = array(
  'title' => 'Books',
  'description' => 'list data of books',
  'page callback' => 'book_all',
  'access callback' => TRUE,
 );

 $item['api/v1/books/%'] = array(
  'title' => 'Books',
  'description' => 'data of a book',
  'page callback' => 'book_index',
  'page arguments' => array(3),
  'access callback' => TRUE,
 );

 return $item;
}

/**
 * selecting a book by nid
 */
function book_index($args = '')
{
 $query = new EntityFieldQuery();
 $query->entityCondition('entity_type', 'node')
  ->entityCondition('bundle', 'book')
  ->propertyCondition('status', 1)
  ->propertyCondition('nid', $args)->pager(1);
 $result = $query->execute();
 if (isset($result['node'])) {
  $items_nids = array_keys($result['node']);
  $items = entity_load('node', $items_nids);
  drupal_json_output($items);
 }
}

/**
 * selecting all books
 */
function book_all()
{
 $query = new EntityFieldQuery();
 $query->entityCondition('entity_type', 'node')
  ->entityCondition('bundle', 'book')
  ->propertyCondition('status', 1)->pager(2);
 $result = $query->execute();
 if (isset($result['node'])) {
  $items_nids = array_keys($result['node']);
  $items = entity_load('node', $items_nids);
  drupal_json_output($items);
 }
}
Avatar Lê Tuấn Anh @tuananhbfs
Jan 10th, 1:24 AM

Bạn tìm Class EntityFieldQuery trong source code và đọc tất cả những gì trong đó.

0
| Reply
Share
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.